۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

به کمپین کارگر زندانی شاهرخ زمانی بپیوندید:

همکار عزیز دانستن خق ماست اخبار و گزارشات خودرا برای ما ارسال کنید جمعی از کارگران ایران خودروکارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.


کارگران ایران خودرو 

هرگونه تعرض به آزادی های فردی و اجتماعی را محکوم کرده وخواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و

تمامی زندانیان در بند ولغو احکام صادره برای همه زندانیان می باشند
سایت  کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ضمنا"صفحه فیس بوک هم ساخته شده است
با نام زیر جستجو کنید

شاهرخ زمانی

سایت کارگران ایران خودرو